headerphoto headerphoto headerphoto

महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद
विद्या परिषद

७०८,सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे ४११०३०प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम - २०१२ मसुदाक्र. तपशील
१) आवाहन
२) मुखपृष्ठ
३) अनुक्रमणिका
४) प्रस्तावना
५) मराठी प्रथम भाषा - इ. पहिली ते आठवी
६) मराठी द्वितीय भाषा - इ. पहिली ते आठवी
७) मराठी (संयुक्त) भाषा - इ. पाचवी ते आठवी
८) हिंदी प्रथम भाषा - इ. पहिली ते आठवी
९) हिंदी द्वितीय भाषा (संपूर्ण) - इ. पाचवी ते आठवी
१०) हिंदी द्वितीय भाषा (संयुक्त) - इ. पाचवी ते आठवी
११) (इंग्रजी)First Language English
१२) इंग्रजी) Compulsory English(Third Language)
१३) संस्कृत - इ. आठवी
१४) गणित - इ. पहिली ते आठवी
१५) परिसर अभ्यास - भाग १ - इ. तिसरी ते पाचवी
१६) परिसर अभ्यास - भाग २ - इ. तिसरी ते पाचवी
१७) सामान्य विज्ञान - इ. सहावी ते आठवी
१८) इतिहास - नागरिकशास्त्र - इ. सहावी ते आठवी
१९) भूगोल - इ. सहावी ते आठवी
२०) कला शिक्षण - इ. पहिली ते आठवी
२१) कार्यानुभव(कार्यशिक्षण) - इ. पहिली ते आठवी
२२) शारीरिक शिक्षण - इ. पहिली ते आठवी
२३) परिशिष्ट- विषय योजना शासन निर्णय
२४) सूचना
२५) सूचना