headerphoto headerphoto headerphoto

महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद
विद्या परिषद

७०८,सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे ४११०३०Evaluation

मूल्यमापन  विभाग बद्दल माहिती

सातत्यपूर्ण सर्वांकश मूल्यमापन
भाग १ भाग २ भाग ३
कव्हर कव्हर कव्हर
शीर्षक पान आतील प्रत पान कव्हर २ मुख्य पान
पान क्र. १-५३ मुख्य पान १-३ पान क्र. १-२४
पान क्र. ५४-५९ पान क्र. ४-२४ पान क्र. २५-५८
पान क्र. ६०-६१ पान क्र. २५-४० पान क्र. ५९-७३
पान क्र. ६२-६७ पान क्र. ७४-८४
पान क्र. ६८-७८
पान क्र. ७९-९८
कव्हर ३,४वयानुरूप समकक्ष वर्गातील मुले
गणित मराठी शिक्षक मार्गदर्शिका
मुख्य पान मुख्य पान मुख्य पान
पान क्र. १-२ पान क्र. १-८ पान क्र. १-३५
पान क्र. ३ पान क्र. ९ पान क्र. ३६-७३
पान क्र. ४ पान क्र. १०-१४ पान क्र. ७४-९१
पान क्र. ५-६ पान क्र. १५-२७
पान क्र. ७-२४ पान क्र. २८-२९
पान क्र. २५-२६ पान क्र. ३०-३३
पान क्र. २७-३६ पान क्र. ३४-४५
पान क्र. ३७-४६ पान क्र. ४६-५७
पान क्र. ४७-५२ पान क्र. ५८-६८
पान क्र. ५३-५८
पान क्र. ५९-६६
पान क्र. ६७-७०
पान क्र. ७१-७२
पान क्र. ७३-७४
पान क्र. ७५-७६